กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

อาจารย์สุกัญญา จันทกุล ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่มธุรกิจผู้สูงอายุ ในรายวิชาจิตวิทยาผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ เป็นผู้สอน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 ทำกิจกรรมนันทนาการ และพูดคุยกับผู้สูงอายุ แบะเป็นตัวแทนบริจาคสิ่งของที่ได้รับมาจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริจาคเงินสด รวมทั้งสิ้น 19, 000 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2