กิจกรรม

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึง พระคุณครู

ในการนี้ ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร