กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าชมนิทรรศการสหกิจศึกษา ของนักศึกษา เมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา