กิจกรรม

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2562

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งที่ประทับและสถานที่จัดงานภายในตึกสันติไมตรี ตึกไทยคู่ฟ้า และภายในบริเวณเต้นท์ส่วนต่อขยาย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เตรียมงานและจัดตกแต่งเมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล