กิจกรรม

การบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ”

คหกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารจัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง“ประสบการณ์และการประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ”แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์ เจ้าของธุรกิจ The Old Siam Jacksonville จากสหรัฐอเมริกา และคุณลัดดา สำเภาทอง นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 ห้อง 2402 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์