กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต  จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา