กิจกรรม

รับน้องสร้างสรรค์ ปลอดรุนแรง ปลอดอบายมุข

รับน้องสร้างสรรค์ ปลอดรุนแรง ปลอดอบายมุข

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึษา จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความสมานสามัคคี โดยมี ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญ ตักบาตร และสันทนาการ ตามนโยบายการรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดจากอบายมุขทุกประเภท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ร่วมกิจกรรม