กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส “วิชางานดูแลบ้านและงานซ่อมบำรุง”

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส “วิชางานดูแลบ้านและงานซ่อมบำรุง”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนายอัศเดชเดชา ป่านท่าไข่  นักวิชการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 43 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเคหบริบาล“วิชางานดูแลบ้านและงานซ่อมบำรุง” หัวข้อ การจัดการงานบ้าน การจัดการงานครัว และการจัดดอกไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 และ 21 มิถุนายน  2562  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร