กิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 3 ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่

กิจกรรมวันที่ 3 ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2562  ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมความกตัญญูรู้คุณของ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม และพิธีปิดโครงการค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562