กิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 2 ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ 62

กิจกรรมวันที่ 2 ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ 62

       วันที่  20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การพบที่ปรึกษา และกิจกรรม “Walk Rally” เพื่อฝึกให้มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาใหม่

ในการนี้ อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ “Happy Nignt” พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม