กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพิ่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 62

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital University ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital University ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ให้กับผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ รวมถึงการทำงานการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคม ในการนี้ อ.ปิยะธิดา สีะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โดย มีผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี