กิจกรรม

เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน-การพัฒนาเมนูใหม่ ศิลปะการตกแต่งอาหาร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค และการให้คำปรึกษา หลักสูตรประกอบด้วย

-หลักสูตรศิลปะการตกแต่งอาหารและเทคนิคการถ่ายภาพ

โดยมีว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม และอ.ฉลาด ละออเหล่า เป็นวิทยากร

-หลักสูตรการให้คำปรึกษาและการพัฒนาเมนูอาหาร

  • กลุ่มอาหารคาว ผศ.อภิญญา​ มานะโรจน์ อ.ศันสนีย์ ทิมทอง ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์​ ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม เป็นวิทยากร
  • กลุ่มอาหารหวาน อ.จิราภัทร โอทอง อ.ลัดดาวัลย์​ กลิ่นมาลัย​ อ.วรธร ป้อมเย็น เป็นวิทยากร
  • กลุ่มเครื่องดื่ม อ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์และกัญญานัส แก้วรักษา เป็นวิทยากร

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในการนี้​ อาจารย์ปิยะธิดา​ สีหะวัฒนกุล​ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์​ ปิดการอบรมและเป็นประธานมอบ​​เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน​รุ่น ที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่​ 22 พฤษภาคม 2562