ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ประจำสำนักงานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม