กิจกรรม

Fashion Show “Word of Different Perspectives”โลกในมุมมองที่แตกต่าง

Fashion Show “Word of Different Perspectives”โลกในมุมมองที่แตกต่าง

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมชม Fashion Show Makeup and Hair Design ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 ในรายวิชาการแสดงแบบแฟชั่น โดยมีอาจารย์เกชา ลาวงษา ผู้สอน จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในชุด “Word of Different Perspectives” หมายถึง โลกในมุมมองที่แตกต่าง นำเสนอ 3 คอลเลคชั่น ได้แก่ สีขาว (Miracles of Dreams) มุมมองทัศนคติแง่บวก ความเพ้อฝัน อยู่ในโลกของจิตนาการ สีแดง (Dangerous Red)  การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น และความเย่อหยิ่ง และสีดำ (Rapscallion Girls) ด้านของสังคมที่มองไม่เห็น (ด้านมืด) ความรุนแรง ความหวาดกลัว โลกโหดร้ายกว่าที่คุณรู้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์ เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์