กิจกรรม

โชว์ศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

คหกรรมศาสตร์…โชว์ศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Fashion Show 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายระดับชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในชุด “แบรนด์ดิ้ง โปรเจ็ค”เป็นผลงานของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 รายวิชาการสร้างสรรค์งานแฟชั่น 2 โดยมีอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา และอาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์ประจำรายวิชา และ ชุด“Wedding Dresses’19” เป็นผลงานของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4 รายวิชาการตัดเย็บชุดวิวาห์และราตรี โดยมีอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นดีๆ ที่มีคุณภาพพร้อมนำไปใช้กับชีวิตในการทำงานจริงในอนาตคต่อไป