กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คว้ารางวัลชนะเลิศ Draping Design FVT ครั้งที่ 8

คว้ารางวัลชนะเลิศ Draping Design FVT ครั้งที่ 8

กศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รับ 2 รางวัลจาก การแข่งขัน Draping Design FVT ครั้งที่ 8 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้าน Culture Development โดย นางสาวกชกร โพธิ์สุข นางสาวยุพาวดี อุดมผล และรางวัลชมเชย Compliment โดยนางสาวปิยะธิดา เทียนพิทักษ์ นางสาวรพีพรรณ กลิ้งรัมย์ เข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเข้ารับรางวัลเนื่องในงาน “Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 8” เมื่อ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต