กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

     โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร. พระนครโดยงานแนะแนวการศึกษาหน่วยงานการศึกษาการวางแผนการเรียนรู้ 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา การพัฒนาตนเองต่อการทำงาน

เราได้รับเกียรติจากพระปลัดจีอาร์นอร์ทในการบรรยายเรื่อง“ หลักธรรมในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบัน” และได้รับการบรรยายจาก บริษัท ซุปเปอรเรซูซูแม่ จำกัด แนะนำเรื่องการเขียน RESUME และเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานการรับสมัครงานและความพร้อมด้านบุคลิกภาพพร้อมกันนี้ได้นำสถานประกอบการมากกว่า 20 สถา ประกอบการมาออกบูธสมัครงานเพื่อรองรับการสมัครงานของนักศึกษาและกิจกรรม Workshop สอนอาชีพอิสระให้แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวชชั้น 4 อาคารเรือนปัญญาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์