กิจกรรม

โครงการชุมนุมคลินิกทักษวิชาชีพ

โครงการชุมนุมคลินิกทักษวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับรายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ เพื่อเสริมทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถผ่านกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมย่อย อาทิ การผลิตสื่อดิจิตอล การพัฒนาศักยภาพการพูดและการนำเสนอ การถ่ายภาพอาหาร และการประกอบอาหารฝรั่งเศส

ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 โครงการได้เริ่มจัดกิจกรรมที่ 1 ในหัวข้อการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร “Digital Content: Short clip VDO for Food Public Relation”  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเสมอพร สังวาสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิตอล (Senior Digital Content) และนายธนพล ดิเรกศิลป์ เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อดิจิตอล (Digital Content) ศิษย์เก่าของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และนายวิทัต ศรีเมือง นักจัดตกแต่งอาหารอิสระ ศิษย์เก่าของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิด ในการผลิตคลิปวิดีโอแบบสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจอาหาร, บทบาทของ Digital Content ในธุรกิจอาหารยุคปัจจุบัน, พื้นฐานการวางแผนและออกแบบ สำหรับการจัดทำ Digital Content ประเภทคลิปวิดีโอ ด้วยมือถือ และการก้าวเข้าไปสู่อาชีพ Digital Content รวมถึงกิจกรรม Workshop จัดทำคลิปวิดีโอแบบสั้น