กิจกรรม

งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN 

พิธีเปิดงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN 

ในโอกาส 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานสาขา บูทรับสมัครนักศึกษา บูทงานบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว