กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

กิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่มธุรกิจผู้สูงอายุ ในรายวิชาจิตวิทยาผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ เป็นผู้สอน  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ทำกิจกรรมจิตอาสา  พูดคุยกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนบริจาคสิ่งของที่ได้รับมาจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริจาคเงินสด จำนวน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค