กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่2/61

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต จำนวน ๙ รูป เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร