ข่าวประกาศ

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 25 62

คุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยะธิดาคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยะธิดาคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหัวเรื่อง: การพัฒนาสังคมแห่งหัวเรื่อง: การเรียนรู้ 3 D ประจำปีการศึกษา 2562 ความสมบูรณ์ในความเป็นไทย (ความเหมาะสม) และความสามารถรับผิดชอบต่อหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นเพื่อให้เกิด ขึ้นในสังคมแห่งชาติเกื้อ (ระบอบประชาธิปไตย) เรียนรู้การดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากสารเสพติดที่ติดตั้งเมื่อวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมโชติเวชค ณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดราม (วัดพระแก้ว)