กิจกรรม

คหกรรมสาสตร์…ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2

คหกรรมสาสตร์…ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมวิชาชีพแก่ จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 จำนวน 471 นาย โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลเป็นตามแนวพระราชดำริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์           มทร.พระนคร ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยและอาหารแปรรูป ได้แก่ น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกมะขาม หมูยอ ปลาทอดน้ำปลา ปลาราดพริก หมูแดดเดียว ห่อหมกปลากรายกุ้งสด กล้วย-เผือกฉาบ ขนมพระพาย ขนมชั้นใบเตย ขนมดอกจอก แก่จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี”