กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ มาเลเชีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอหารและโชนาการ เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย และผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการจัดดอกไม้

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและมอบใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยที่ผ่านการอบรม