กิจกรรม

คหกรรม…ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณ จฏิมา นครชัย ได้เยี่ยมชมการจัดงาน“ประเพณีลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” และกล่าวชื่นชมอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดอบรม

โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทรพะนคร ร่วมสาธิตและสอนทำกระทงลอยในงานประเพณีลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดอบรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต