กิจกรรม

กฐินพระราชทาน 2561 วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

   กฐินพระราชทาน 2561 วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท สยามแก็ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรวิทย์ และนางพัชรา วีรบวรพงศ์ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน ๔,๓๖๐,๓๑๘ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี พร้อมเข้ารับมอบเงินสนับสนุนสถานศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากนายวรวิทย์ และนางพัชรา วีรบวรพงศ์ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร