กิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 13

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 13

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561              เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวเอง และหมู่คณะ เมื่อ 11 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส