กิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อ “ออนไลน์”

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อ “ออนไลน์” 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา” โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ ผศ.จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นอีก 1 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากผลงานกว่า 100 ผลงาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ในการเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง True Visions 49 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม เป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้สามารถประกอบอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า หรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าได้ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปดัดแปลงจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เพื่อรับผู้พิการเข้าทำงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ มทร.พระนคร

ภาพ : ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข