กิจกรรม

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561    ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา จัดโดย  ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึง พระคุณครู

ในการนี้ ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร