กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมด้วย ดร.วิชัย ธรรมานนท์  แพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะใการดำเนินงานของคณะ  เมื่อ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา