กิจกรรม

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบัน สหรัฐอเมริกา

มทร.พระนคร

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบัน ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะทำงานภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO (AI) สหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาทางด้านการทำอาหาร การออกแบบ งานแฟชั่น และสื่อเทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเครือข่ายการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารสถาบัน ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO ให้การต้อนรับ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561