กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กรสู้ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร