กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

โชติเวช

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ พระดาบส รุ่นที่ 42 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อการ ปฏิบัติการเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์