กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล  CHICAGO 

โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย จัดอบรมการทำอาหารไทยได้แก่ ผัดไทย ม้าฮ่อ และการแกะสลักผักผลไม้ แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาหารสถาบัน ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมธรรมทางด้านอาหารและงานศิลปประดิษฐ์แบบไทย โดยมี นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม