การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปริญญาตรี (ปวช. ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร