กิจกรรม

จัดเลี้ยงนักกีฬา ในการประชุม Sport Accord Convention 2018 

จัดเลี้ยงนักกีฬา  ในการประชุม Sport Accord Convention 2018

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจัดเลี้ยงขนมไทยและอาหารว่างไทยพร้อมการสาธิตต้อนรับผู้บริหารสหพันธ์กีฬาและนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการประชุม Sport Accord Convention 2018  จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเมนู ลูกชุบ ขนมเบื้องไทย ข้าวเกรียบปากหม้อ และกระทงทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนะโรจน์ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ เป็นควบคุม เมื่อ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ