กิจกรรม

แถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2”

แถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายธีรภัทร์ พุ่มคง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปีที่ 2” เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวาง เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าตลอดปี 2560 เมื่อ 20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย