กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Culinary Desing)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (Culinary Desing) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดี พร้อมด้วยดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Andrian Woodhouse วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Desing) ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แปลกใหม่และตรงความต้องการของผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ด้านการทำอาหาร รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 20 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์