กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดอบรมการทำอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 2-4 เมษายน 2561

โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.นันทวัน ชมโชม อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย เป็นวิทยากรหลักสูตรอาหารไทย ผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดดอกไม้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม