กิจกรรม

รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำขอพร ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย  รศ.นวลแข ปาลิวนิช รศ.สมทรง สีตลายัน ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.บุษรา สร้อยระย้า และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 7 เมษายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร