กิจกรรม

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยในระยะที่ 1 ได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ บรรยายหัวข้อ“การเขียนและการผลิตหนังสือ/ตำรา เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยและสมรรถนะวิชาชีพครูอุดมศึกษาในยุค 4.0” เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ และระยะที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน ในวันที่ 22 เมษายน 2561