ประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขานรับการประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต