กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภนาการ 2 สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร