กิจกรรม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ  21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา