กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน 60

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินและเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวชุติมา  เนตรสุริวงค์ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการประเมินและเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 22  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์เทเวศร์

โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจนักศึกษา