กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค พร้อมด้วยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมทำบุญตักบาตร  ในกิจกรรม “ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต เมื่อ 19 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร