กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์มีประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เมื่อ 9 มกราคม 2561 ฝึกอบรมเรื่อง“การก้าวสู่ Digital University ของบุคลากรสายสนับสนุน”  โดยมีอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ศึกษาดูงานการจัดการเชิงธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาสุเทพสังคโลก และสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน ตำบลหาดเสี้ยว พร้อมเยี่ยมชมผ้าทอลายโบราณของไทยพวน ศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับเงินที่สารี่จิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และศึกษาดูงานกลุ่มธุรกิจสินค้า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลก