กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองต่อการทำงาน ทั้งนี้ ได้เกียรติจากพระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ บรรยายธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการเตรียมตัวออกปฏิบัติงานและการครองตนในสังคมปัจจุบัน” และได้รับความร่วมมือจากบริษัท Central Groups of Companies ให้คำแนะนำเรื่อง การเขียน RESUME และเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงานและความพร้อมด้านบุคลิกภาพ พร้อมกันนี้ ได้นำสถานประกอบการ มากกว่า 20 สถานประกอบการ มาออกบูธสมัครงานเพื่อรองรับการสมัครงานของนักศึกษา เมื่อ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์