กิจกรรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรนายชลัมพ์ ประคองทรัพย์ ให้ความรู้เรื่อง “รู้รักษ์ปัญญาแห่งศิลป์วัฒนธรรมไทยในงานประเพณีแต่งงาน”พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มศิลปวัฒนธรรม เช่นด้านศิลปะประดิษฐ์ร่มบุหง่า การทำขนมชั้นกุหลาบ และการเขียนผ้าลายทอง เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย เมื่อ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา