โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร ผู้เชียวชาญภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เกียวกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC  จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา